Kukuruzna pivarska krupica

Proizvod čini usitnjeni endosperm ujednačeno žućkaste boje, svojstvenog ukusa, neutralnog mirisa koji je granuliran prema specifikaciji proizvoda, a može se prilagoditi zahtevu kupca. Namenjena je proizvodnji u pivarskoj industriji.

Pakovanje: Proizvod se isporučuje u rasutom stanju - rinfuzu. Proizvod može biti upakovan u PP vreće u količini od 50 kg.

Skladištenje: Proizvod se čuva u čistim prostorijama koje se mogu provetravati ili u specijalnim silosima za žita i brašno. Vreće sa upakovanim proizvodom se slažu unakrst u redove, i to zimi do 16 vreća, a leti do 10 vreća u visinu, tako da ima mesta za skladišno manipulisanje i ventilaciju.

Transport: Proizvod u rasutom stanju se transportuje u specijalnim kamionima - cisternama. Džakirani proizvod se transportuje u zatvorenim kamionima (prikolici).

Rok upotrebe: 6 meseci.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Sadržaj vode: max 15 %
Sadržaj masti: max 1 %
Sadržaj pepela: max 0,95 %
Kiselinski stepen: max 3
Sadržaj brašna: max 3 %
Granulacija: Prema zahtevu kupca.

Sadržaj organohlornih pesticida, mikotoksina i teških metala je u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih otrovnih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama (Sl.list SRJ br. 5/92, 11/92 i 32/02)

Mikrobiološke karakteristike su u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list SRJ br. 26/93, 53/95 i 46/02).