Kukuruzno stočno brašno

Proizvod se pravi od mlevenog kukuruza, a čine ga usitnjeni endosperm kukuruza i kukuruzna klica. Dokazano je da oplemenjeno kukuruzno stočno brašno - MSS u odnosu na merkantilni kukuruz ima veću energetsku, biološku i nutritivnu vrednost. Biološka i nutritivna vrednost je veća zbog povećanog sadržaja ulja, tokoferola i ß-karotena. Njegova energetska vrednost je veća za 10 % a sadržaj sirovih proteina 20 - 25 % u odnosu na kukuruz, pa samim tim predstavlja znatno kvalitetniju komponentu u krmnim smešama i može u potpunosti zameniti kukuruz.

Pakovanje: Proizvod se pakuje u PP džakove od 40 ili 50 kg ili u rasutom stanju u zavisnosti od zahteva kupca.

Skladištenje: Proizvod se čuva u čistim prostorijama koje moraju biiti čiste ii suve. Vreće sa upakovanim proizvodom se slažu unakrst u redove, i to zimi do 16 vreća, a leti do 10 vreća u visinu, tako da ima mesta za skladišno manipulisanje i ventilaciju.

Transport: Proizvod u rasutom stanju se transportuje u specijalnim kamionima - cisternama. Džakirani proizvod se transportuje u zatvorenim kamionima (prikolici).

Rok upotrebe: 6 meseci.

Fizičko-hemijske karakteristike:
Sadržaj vode: max 14 %
Sadržaj skroba: min 51,0 %
Sadržaj proteina: max 10 %
Sadržaj masti: min 7,5 %
Sadržaj celuloze: max 5,0 %
Sadržaj pepela: max 4,0 %

Sadržaj organohlornih pesticida, mikotoksina i teških metala je u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih otrovnih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama (Sl.list SRJ br. 5/92, 11/92 i 32/02)

Mikrobiološke karakteristike su u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list SRJ br. 26/93, 53/95 i 46/02). 

Energetska vrednost: 1666 - 1733 KJ/kg.