Politika bezbednosti i kvaliteta hrane

„Mirotin-Tisa“ d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na proizvodima od mlevenog kukuruza usaglašenim sa zahtevima korisnika, zahtevima zakona i  normativnih dokumenata koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda.

Orijentacija i cilj „Mirotin-Tisa“ d.o.o.  je da postane sinonim za kvalitet, bezbednost i higijensku ispravnost proizvoda  na tržištu Srbije i zemalja u okruženju.

Ovaj ciljMirotin-Tisa“ d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenim sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i sistema menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000:2005, što obuhvata:

  • utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljenju potreba korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljstva korisnika,
  • upravljanje bezbednošću proizvoda čineći ga zdravim i kvalitetnim po korisnika,
  • ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
  • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima realizacije proizvoda radi ostvarivanja postavljenih ciljeva,
  • identifikaciju i menadžment procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšanje primenjenih sistema,
  • stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda, stalnu modernizaciju opreme i obuku zaposlenih,
  • odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija,
  • sprovođenje stalne i adekvatne komunikacije sa korisnicima (kako sa isporučiocima tako i sa kupcima) sa ciljem primene tekovina savremene tehnologije i prakse, što doprinosi proširenju poslovno-tehničke saradnje, po čemu smo prepoznatljivi na tržištu.