Objavljeni radovi međunarodnog značaja

  • Sakač Marijana, Filipović S., Škrinjar Marija, Daković S., Ristić M., Kormanjoš Š., Sedej Ivana: The effect of extruding on the quality of the enriched corn meal, Roumanian Biotechnological Letters, Bucharest, 11,5,2931-2935, 2006.
  • M. Pojić, J. Mastilocić, M. Pestorić, S. Daković: Comparison of the Reference Method and NIRS based method for Determination of Fat Content in Corn Grits, World Grains Summit: Foods and Beverages, San Francisko, Californija USA, september 2006.

Objavljeni radovi nacionalnog značaja

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja:
  • Sakač Marijana, Filipović S., Daković S., Kormanjoš Š.: Uticaj ekstrudiranja na antioksidativnu aktivnost oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna. Biotechnology in Animal Husbandry – Biotehnologija u stočarstvu, Beograd, 22,s.p., 591-602, 2006
Rad u časopisu nacionalnog značaja:
  • Filipović S., Sakač Marijana, Daković S., Ristić M., Kormanjoš Š., Filipović Jelena: Tehnološki postupak proizvodnje oplemenjenog i ekstrudiranog oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna, Mlinpek almanah, Novi Sad, X, 111, 10-16, 2004.
  • Lazarević R., Filipović S., Marijana Ristić M., Filipović V., Savković Tatjana, Daković S.: Oplemenjeno kukuruzno stočno brašno i ekstrudirano oplemenjeno kukuruzno stočno brašno u ishrani teladi, PTEP - Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 10, 5, 157-160, 2006.
  • Filipović S., Sakač Marijana, Ristić M., Kormanjoš Š., Daković S., Filipović V.: Mogućnost korišćenja sporednih proizvoda mlinske prerade kukuruza u industriji hrane za životinje, Mlinpek almanah, Novi Sad, XII, 133, 15-20, 2006.
Aktuelno:
  • Rad prihvaćen za učešće na XII Savetovanju o biotehnologiji na Agronomskom fakultetu u Čačku (02-03.03.2007.g.):Filipović S., Savković Tatjana, Sakač Marijana, Ristić M., Filipović, V., Daković S.: Oplemenjeno i ekstrudirano oplemenjeno kukuruzno stočno brašno u ishrani pilića u tovu.